Dec 082008
 

Protokoll fört vid FBK:s styrelsemöte den 8 december 2008, på kafé Bageriet.

Närvarande: Håkan Asplund, Erkki Holva, Erik Johansson, Johan Stävell och Helena Karlson.

1 Mötets öppnande

Ordförande Håkan Asplund förklarade mötet öppnat.

2 Dagordning

Dagordningen godkändes. Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson och att justera protokollet valdes Erik Johansson.

3 Föregående protokoll

Erik och Helena ska till nästa årsmöte presentera FBK:s hemsida.

Den nya badstegen är nu på plats. Joakim Äng såg på ett mycket förtjänstfullt sätt till att den monterades ordentligt. Vi tackar Jocke för det gedigna arbetet.

Ytterst få, 15 medlemmar, hörsammade uppmaningen att ställa upp på höstens städdag.

Aldrig tidigare har det varit så dålig uppslutning. Skandalöst är bara förnamnet.

Efter städningen bjöds på ärtsoppa med punsch, öl och bröd därtill. Kaffe och kakor.

Vi tackar Eva Lena Olsson som rörde i grytorna och servade i kafeét.

FBK:s styrelse vill påminna att det i medlemskapet följer vissa åtaganden, som t ex att deltaga i städdagarna.

4 Äldre medlem

En äldre medlem har av FBK:s styrelse fått badförbud. Det sker efter två (kända) händelser varav ambulansen tillkallades vid det senaste. Det är i första hand för medlemmens hälsa och eget bästa som FBK fattat detta tunga beslut. Det är även i övriga medlemmars intresse att inte behöva utsätts för obehag och risk i samband med en eventuell räddningsaktion.

Ordförande informerar medlemmen per brev.

Olyckor händer ändå. För att underlätta framfarten för larmad utryckningsfordon, sätter Helena upp en adresskylt i omklädningsrummet.

5 FBK på Stadsarkivet

Lars Nygren, FBK:s förre sekreterare tillika författare till boken om Fredhällsbadet, har levererat allt material han samlat på sig till Stadsarkivet för arkivering. FBK har mottagit ett leveranskvitto med arkiveringsnummer. Meningen är att nuvarande och kommande sekreterare ska leverera dokument till samma arkivering. Kanhända någon forskare/författare intresserar sig i framtiden?

6 Ekonomisk rapport

Erkki har gjort en prognos (se bilaga) för kommande verksamhetsår och kommit fram till att medlemsavgiften bör höjas med ca 60 kronor till 210 kronor. Styrelsen beslutade efter diskussion att 200 kronor blir en enklare summa att hantera. Förslaget om höjd medlemsavgift beslutas på årsmötet. FBK har nu drygt 800 betalande medlemmar.

7 Övriga frågor

Vid städdagen konstaterades att bastulavarna behövs bytas ut. Helena fick uppdrag att kontakta snickare och begära in offerter. Så snart offerterna inkommit fattar styrelsen beslut. Förhoppningsvis ska de nya lavarna vara på plats till jul- eller nyårshelgen.

Badet blir nu en byggarbetsplats. Erik har träffat Lars Persson, fastighetskontorets upphandlare och entreprenören Per Oskarsson, som ska påbörja lagningsarbetet. Man börjar med att riva hela planket från kafét till sidoentrén och sätter upp byggstängsel. Målet är att under våren sätta upp nytt plank. Medlemmarnas förråd kommer under tiden att användas som rast/omklädningsrum för byggjobbarna.

Vid protokollet Justeras

…………………………… ……………………………

Helena Karlson Erik Johansson