Maj 222012
 

Protokoll fört vid FBK:s styrelsemöte den 2 april 2012, på restaurang Spice Corner, Stagneliusvägen 37  i Fredhäll.

Närvarande: Mirat Christenssen, Hans Hamlin, Erik Johansson, Per-Erik Lundgren, Allan Stenman och Helena Karlson.

 1 Mötets öppnande

Ordförande Per-Erik Lundgren förklarade mötet öppnat.

2 Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Helena Karlson.

3 Val av justeringsman

Till att justera protokollet valdes Allan Stenman.

 4 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes. Till mötet har inkommit protester från årsmötet gällande den första motionen och på vilket vis den genomröstades.

 5 Konstitution av nya styrelsen

Ledamöterna, med undantag för Leif Carlsson som inte kunde närvara, presenterade sig för varandra. Under en övergångsperiod kommer Per-Erik att bistå Mirat med medlemsmatrikeln och bokföring. Bokföringen  ligger nu på webben.

 6 Vårstädning

Äger rum lördagen den 21 april kl 10:00. Dessförinnan ska Erik och Allan gjort den årliga vårbesiktningen av badet med Fastighetskontoret (Thomas Ivarsson) och Norrmalms stadsdelsförvaltnings parkavdelning (Magnus Björkman) för att stämma av ansvarsfördelningen.
Leif Carlsson, som är ny på posten som ansvarig för yttre skötsel av badet, stämmer av med Lena Hoff, alternativt  Derek Netts, om vad som behövs i trädgårdsväg inför städdag. Hans Hamlin ser till att skaffa förning till dagen.
 
 7 Uppföljningsmöte

Med anledning av att FBK numera är ägare för bastubyggnaden och de mer omfattande renoveringarna som måste göras, beslutades om ett ombyggnads-  renoveringmöte  måndagen den 7 maj kl 18:00 i FBK omklädningsrummet.  Till mötet ska ett underlag tas fram av Erik och Allan.
Innan mötet ska förslag och offerter mejlats styrelsemedlemmarna emellan, så att ett beslut kan fattas.
 
8  Information

Helena uppdaterar hemsidan med protokoll och aktuell information.

9 Övriga frågor

Mötet valde att bordlägga årsmötets motion om måndagsbadning och inkomna protester mot denna, mot bakgrund att frågan kommer att föregås av två styrelsemöten senare i år.

Vid protokollet                                             Justeras

……………………………                                       ……………………………

Helena Karlson                                                          Allan Stenman