Mar 102014
 

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA – Fredhälls Badklubb

Datum               Måndagen den 17 mars 2014

Tid                       Kl. 19.00, från klockan 18.30 bjuder vi på kaffe med dopp

Plats                   Stockholms segelsällskaps klubbhus Sigridsberg, granne med Fredhällsbadet

Årsavgiften 250 kronor betalas via PlusGirot, kontonummer 432 80 11 – 4. Se bifogat inbetalningskort – betala senast 2014-04-30. Kom ihåg att ange namn, adress och telefonnummer och gärna e-postadress vid betalningen!

Vi hoppas att så många som möjligt kan komma på föreningsstämman! Den är föreningens högsta beslutande organ och det är där vi tillsammans fattar viktiga beslut. Den som har betalat sin medlemsavgift föregående och/eller innevarande år äger rösträtt på stämman.

Varmt välkommen till föreningsstämman!

Fredhälls Badklubb/ Styrelsen

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 • Val av ordförande vid stämman
 • Val av sekreterare vid stämman
 • Justering av röstlängd
 • Val av två justeringsmän
 • Frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 • Godkännande av dagordningen
 • Styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorernas utlåtande
 • Fastställande av årsredovisning
 • Dispositioner betr. vinst/förlust enl. den fastställda årsredovisningen
 • Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Val av styrelse
 • Val av revisorer
 • Val av skötselgrupp
 • Val av festkommitté
 • Val av valberedning
 • Fastställande av årsavgift
 • Fastställande av styrelsearvode
 • Motioner och övriga frågor
 • Avslutning

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FREDHÄLLS BADKLUBB 2013

Jag vill börja med att tacka alla i styrelsen och alla de som under året ställt upp för vår fina badklubb att bli det som vi alla önskar oss, en trevlig oas där vi kan träffas och umgås med vänner och njuta bastubad.

Under 2013 registrerades 100 nya medlemmar, detta är rekord. Jättekul, men det innebär att vi måste ta hänsyn till och följa våra regler. Alla förstår vad detta innebär med ett högre tryck på vissa tider. Jag har under året som gått träffat många nya ansikten i bastun och många förvirrade nya medlemmar som ej vet hur regler, städning, låsning etc fungerar. Tänk på detta när du som medlem rekommenderar in en ny kompis till klubben. Eftersom utrymmet är begränsat har vi en gäst per medlem. Förra året skickade jag med massa regler, det gör jag inte i år utan en uppmaning att vi alla istället tänker på vår badkamrat och vad syftet med vår badklubb är.

§1 Föreningens namn är Fredhälls Badklubb. Det är en ideell förening. Syftet med föreningen är att befrämja bastubad vid Fredhällsbadet i Stockholm.

De som badar under vinterhalvåret har märkt att endast huvudingång varit öppen för badande, sidodörren klarar ej vinterförhållanden utan brukar slå sig, låset fryser etc. Dörren öppnas återigen när vädret tillåter.

Det ekonomiska resultatet slutade på ca -42 000 kr. En detaljerad presentation av bokslutet görs på årsmötet. Det stora underskottet beror på att vi byggde en ny brygga. Offert som presenterades på årsmötet var 68 000 kr, Slutfaktura 87 500 kr. Fördyringen beror på att vi under pågående byggnation beslutade att utöka bryggan och även bygga runt hörnet mot duschen samt bredda den lite.

Antal betalande medlemmar 2013 var 758 personer.

Under året har vi testat på ”fixarmåndag”, där vi lyfter fram speciella underhållsåtgärder utöver vad vi hinner med på städdagarna. 6 personer varje gång och som tack bjuder klubben på mat o dryck inklusive bastu för de som vill efter utfört arbete. Detta har varit uppskattat och fungerat bra!

Höstfesten den 31 augusti var åter igen en succé, mycket trevligt. Musiken levererades av Leif Arnmars band med dans till småtimmarna. Inledningen med Hasses egenkomponerade hälsning vill ingen missa. Vi planerar för fest 2014, så boka redan nu in sista helgen i augusti.

Den 9 december hölls julmiddag på Matman, Hantverkargatan 59 mycket uppskattat och alla var vi små tomtenissar i år. Styrelsen, funktionärer och hedersledamöter deltog.

Klubben har genomfört två städdagar under året, 21 april och 26 oktober. Städdagarna ger också en möjlighet för nya att bli medlemmar i klubben. Ansökan görs ju numera via hemsidan med rekommendation från en befintlig medlem. Men om man inte känner någon går det bra att delta i en städdag och där lära känna någon som kan ge en rekommendation.

Försök att prioritera och boka in vår o höststädning. Datum finns anslagna på hemsidan. Sammankomsterna är mycket trevliga, där medlemmarna möts och bjuds på förfriskningar.

Fortlöpande information om Städdagar, höstfest, styrelseprotokoll m.m. publiceras på hemsidan http://fredhallsbadklubb.se E-postadress till Fredhälls badklubb är info@fredhallsbadklubb.se

Styrelse under 2013:

Per-Erik Lundgren ordförande, Helena Karlson sekreterare, Elisabeth Grönqvist kassör, Erik Johansson fastighet, Allan Stenman löpande drift, Hans Hamlin socialt, Kristina Hellqvist medlemmar.

Tyresö i februari 2014

Per-Erik Lundgren, ordförande FBK J

Motioner inkomna

fbk

 1. Det har vid upprepade tillfällen varit trångt om utrymme i bastun under det senaste halvåret. Föreslår att vi inkluderar förrumment som en del i bastun. För at göra det ljust och trevligt föreslås dessutom ytterligare 2 fönster lika befintligt. Förrumment flyttas till platsen där trinetten står, och trinetten flyttas inåt i omklädningsrummet. Bifogar skiss som visar att vi totalt kan få ytterligare 4 platser på mellannivå. Samtidigt som vi behåller numerären på den nedre nivån. Gillas förslaget på årsmötet kan jag om så önskas lämna en offert på byggandet.

/ Ola Björklin

 2.  Förslag att vi inför ”ÅRETS BADARE FBK”, Varje år korar vi en medlem till den hedervärda utmärkelsen ÅRETSBADARE. Det ska vara en eller flera badare som gjort något extra för att sprida trivsel och glädje igemenskapen på Fredhälls Badklubb
Anmälan på kandidater med motivation görs till styrelsen under året som behandlar och presenterar/ gratulerar vem och varför på nästa årsmöte

/ Per-Erik Lundgren