Feb 222016
 

Protokoll fört vid FBK:s styrelsemöte den 16 februari 2016 på Munklägret, Hantverkargatan 2F.

Närvarande: Hasse Hamlin, Per-Erik Lundgren, Minna Rinkinen, och Helena Karlson. Peter L Andersson.

1 Mötets öppnande

Mötets öppnandes av Per-Erik. Till sekreterare valdes Helena. Protokollet justerades av samtliga deltagande.

2.Protokollet godkändes

3. Föregående protokoll

 • Fokusområdet för styrelsens arbete under 2015 är att färdigställa medlemsregistret i Speedledger. Klart
 • Ett annat mål är samla in alla medlemmars e-postadresser för att kunna göra digitala utskick och därmed förenkla och minska kostnaderna för föreningens administration. Ca 30 – 50 procent ligger inne med e-postadress. Pågår
 • Peter A tar över faktureringen och Sophie hjälper till med matchningen i Speedledger .
 • Allan håller koll på Fortums planer för luftelledningen ner till badet. Preliminär åtgärd under våren 2016.
 • Allan har kontakt med målarfirman (ny medlem) som erbjudit sig ta på sig arbetet med att måla två ytterväggar. Begär in offert.
 • Protokoll från möte med Fastighetskontoret på  badet  2015-11-20

Närvarande: Per-Erik Lundgren, Sophie Hedenskog, Allan Stenman, Hans Hamlin, Lars-Edwin Andersson, affärsutvecklare Fastighetskontoret,

Ej närvarande: Nina Wahlsten Fält kundförvaltare FSK

 1. Kontaktlista inkl. stadsdelen                  Edwin           ok
 2. Justera trappsteg utomhus                      Edwin           ok
 3. Genomgång elen (fördelning?)                Nina              ej åtgärdat
 1. El dragning stolpe (Fortum)                   Edwin           ej åtgärdat
 2. Skyltning                                                      Edwin/Nina ej åtgärdat
 3. Låsning tidlås entré                                  Edwin           ej åtgärdat
 4. Hur får vi soldyrkare att lämna i tid?      Nina/SDF      ej åtgärdat
 5. Tydliggöra avtalen (vad betalar de för)    Nina              ej åtgärdat
 6. Lokalritning inringat ansvarsfördelning   Nina              ej åtgärdat
 7. Sophantering SDF                                       Edwin           ej åtgärdat
 8. Kulturhistorisk klassificering                 Edwin           Soldäcken är kulturhistoriskt klassificerade som Gröna, det vill säga att ”fastigheten med bebyggelse är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt”.
 9. Belysning resten av gångväg SDF             Edwin           ej åtgärdat
 10. Återstående målning                                    Edwin           ej åtgärdat
 11. Servering på området                                  Nina              ej åtgärdat
 12. Årsmötesprotokoll FBK till FSK               Sophie           ok
 13. Sopor vårstädning SDF                               Edwin           ej åtgärdat
 14. Big Belly SDF (papperskorgar)                  Edwin           ej åtgärdat
 15. Kallelse till vår genomgång

FSK,FBK, SDF                                                         Nina              inväntar kallelse

 1. Rapporter från respektive områden

Ekonomi – Sophie

Föreningens ekonomi ligger på en intäkt ca 229 000 och en kostnad på ca 219 000. Se prel resultatrapport 160216. Resultatrapport_802016-9713_20150101-20151231.

Den no-show-avgift som skulle faktureras de gäster som anmälde sig till höstfesten, men aldrig dök upp – har det gjorts? Sophie får återkoppla vid kommande styrelsemöte.

Sophie och Peter kommer inom kort påbörja en påminnelsefakturering av icke inbetalda medlemsavgifter – ca 350 stycken x 250 kronor. Kostnaden för porto beräknas till ca 3000 kronor. Styrelsen har beslutat att framledes påföra en avgift på 50 kronor vid påminnelsefakturering. Ej klart.

Möte för revision den 23 februari. Sophie, kallar Olof Wejke och Per Krejby.

Fastighet/ Drift – Hasse + Allan

Hasse upprättar och ansvarar för en underhållsplan. Se bifogad underhållsplan. Åtgärder och underhåll revideras under året.

Hasse har fått kontakt men en intressent som kan ta på sig städning av bastun och omklädningsrum. Styrelsen beslutade att eftersom fixarmåndagarna har fungerat så bra under året så att någon annan städning inte behövs. Fixarmåndagarna fortsätter under våren och utökas till att omfatta den yttre skötselgruppen när vädret tillåter.

Sociala – Minna

Julfesten hölls på cateringfirman Bönan och prinsen, Love Almqvist väg i Kristineberg. Hedersmedlemmar och särskilt utvalda funktionärer var inbjudna. 20 personer deltog.

Medlemsansvarig – Peter

Peter skriver ut den senaste medlemslistan och lägger ner till omklädningsrummet. Medlemmar uppmanas skicka in sina e-postadresser till medlemsansvarig@fredhallsbadklubb.se

Utskick med kallelse, årsberättelse och inbetalningskort påbörjas den 17 februari.

Datum för årsstämma är 14 mars i Sigfridsberg kl 18.30. Kaffe från klockan 18.

 1. Sommarkafé 2016

Erik har skrivit en kravspecifikation för vad som gäller för den som driver kaféet. Denna har mejlats ut till tre personer som hittills hört av sig med en intresseanmälan. De uppmanas komma in till styrelsen med en presentation av sitt förslag till sommarkafé.

 1. Övriga frågor

HRL-kurs och inköp av hjärtstartare bordlades till nästa möte.

Nystartade Tanto bastuförening har varit i kontakt med FBK för ett kunskapsutbyte. De har bjudits in till vårstädningen för att träffa medlemmar och styrelse och kunna ställa frågor.

Vardagspuls har hört av sig för att göra reportage om bastu-vinterbadning. FBK tackar nej till till detta.

 1. Mötet avslutades

Vid protokollet

Helena Karlson