Dec 182017
 

Måndagen den 11 december hölls ett medlemsmöte i omklädningsrummet, detta på initiativ av styrelsen. Ett tiotal medlemmar hade hörsammat inbjudan som fanns i omklädningsrummet. Det har funnits frågor kring representation i styrelsen, antalet medlemmar och ombyggnation.

Representation i styrelsen: Styrelsen behöver ha större andel kvinnor i styrelsen, i dag består styrelsen av 5 män och 1 kvinna vilket inte är bra för jämställdheten. Valberedningen som på mötet representerades av Cecilia Orre kommer att till ny styrelse 2018 föreslå jämnare könsfördelning. Är du intresserad eller vill föreslå någon till den nya styrelsen, kontakta valberedningen.

Antal medlemmar: Enligt årsmötesbeslut 2005 är antalet medlemmar maximerade till 950 personer och denna gräns har nu överskridits. Styrelsen har därför beslutat att utifrån årsmötesbeslut införa ett tillfälligt medlemsstopp vid årsskiftet. Detta innebär att de som föreslås till nya medlemmar placeras på en kölista och kan beviljas medlemskap först efter att nuvarande medlemmar lämnat föreningen (tidigast våren 2018). Styrelsen har också klargjort att nya medlemmar enligt stadgarna måste föreslås av befintlig medlem och ha en fadder för att få en bra introduktion i föreningen.

Ombyggnation: på årsmötet 2017 beslutades att styrelsen skulle utreda behovet av att bygga om bastun. Styrelsen har nu gått igenom besöksliggare under september-oktober och funnit att bastun sällan är överbelastad. Det finns ändå skäl att se över förbättringar och därför har en grupp bildats – ”Bastuns framtid”. Gruppen leds av styrelsens David Stubbendorff och kommer att ta fram förslag på förbättringar på badet. Fler medlemmar är välkomna att delta i gruppen och kan anmäla sig till epostbrevlåda eller genom att lämna meddelande i FBKs förslagslåda. Tanken är att ”Bastuns framtid” ska komma med förslag till årsstämman 2018.

Övrigt: Ordförande Hasse Hamlin berättade om kontakterna med Stockholms Stad avseende arrende- och hyreskontrakt som staden numera vill förnya varje år. Det finns inga planer på några större förändringar och samarbetet med staden är mycket gott.

På årsstämman kommer förslag till nya stadgar att föreslås. Förslaget kommer att skickas med kallelse till årsstämman.

Det stora skåp som numera finns i omklädningsrummet är inte ett kassaskåp utan ett arkivskåp för att underlätta styrelsens arbete. Det innehåller till exempel avtal och protokoll samt i dagsläget även FBK-handdukar som vid olika tillfällen kan köpas (en bra julklapp!).

I omklädningsrummet finns en FBK-pärm med aktuell information. Här finner man från och med nu kopia på senaste styrelseprotokoll, övrigt aktuellt, stadgar, regler, årsmötesprotokoll från och med 2005 samt blanketter. Det finns dessutom en kuriosapärm som rymmer gamla bilder, brev och urklipp.

Alla som var med tyckte det var ett bra möte som gav svar på en del frågor och tankar hur badklubben kan fortsätta att vara en oas i storstadsdjungeln för FBKs badande medlemmar. /FBK Erik Lundkvist, 171213