Jan 092018
 

Nedan finns inkomna motioner som kommer tas upp på nästa årsmöte. Motioner ska inkomma till FBK senast 4 veckor före årsmöte, antingen via e-post eller till omklädningsrummet (förslagslåda). Detta dokument uppdateras.

STADGAR
Nya stadgar – läggs in separat

HEDERSMEDLEMMAR
Avseende utnämning av hedersmedlemmar i FBK: Vi har idag endast en hedersmedlem i badklubben. Vi vet att styrelsen inte ser det som prioriterat att utse ytterligare hedersmedlemmar. Vi tror dessutom att vi är inne i lite andra tider nu än när klubben bestod av färre än 200 medlemmar, varibland några veteraner och eldsjälar som år efter år stretade på utöver det vanliga och som sedan på åldersn höst utsågs till hedersmedlemmar. Vi föreslår att årsstämman beslutar att klubben fortsättningsvis inte ska utnämna fler hedersmedlemmar.
Håkan Asplund och Ola Björklin, före detta hedersmedlemmar

REPRESENTATION I STYRELSEN
Angående representation i styrelsen:
Bakgrund: Idag består styrelsen av fem män och en kvinna vilket inte är bra för jämställdheten.
För att främja jämställdhet och tillvarata samtligas önskemål och åsikter är det viktigt att ha en jämn fördelning av män och kvinnor i styrelsen.
Därför yrkar vi på att stämman beslutar att:

Representationen i styrelsen ska bestå av lika antal män och kvinnor.
(underskrivet av Marianne Allen och ytterligare 13 medlemmar till och med 8 januari)

FÖRSLAG OM UTBYGGNAD AV BASTUN (INGEN MOTION)

På årsmötet kommer styrelsen ta upp tidigare förslag på ombyggnad av bastun. Styrelsen har beslutat föreslå till årsmötet att bastun inte byggs om men att förrum och omklädningsrum rustas upp. Beslut om detta fattas av årsmötet.

 

FBK/Erik Lundkvist 180109